Opublikowano rozporządzenia w sprawie stawek opłat SUP obowiązujących od 1 stycznia 2024!

W dniu 11 grudnia 2023r. opublikowano długo oczekiwane rozporządzenia zawierające stawki niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z nowych przepisów dotyczących produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP) wdrożonych do ustawy z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz opłacie produktowej.

Przepisy w zakresie pobierania opłaty od użytkownika końcowego i opłacania corocznej opłaty przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty SUP zaczynają obowiązywać od dnia 1 stycznia 2024r.

Opublikowane rozporządzenia dotyczą stawek opłat pobieranych od użytkowników końcowych oraz corocznej opłaty przedsiębiorcy wprowadzającego do obrotu produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP).

Rozporządzenie dotyczy stawek opłat pobieranych od użytkowników końcowych i ustaliło stawki za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem w wysokości:

„§ 1. Stawki opłaty, o której mowa w art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, za sztukę produktu jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych będącego opakowaniem, wymienionego w załączniku nr 6 do tej ustawy, wynoszą:

1) 0,20 zł – w przypadku kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek;

2) 0,25 zł – w przypadku pojemników na żywność, w tym pojemników takich jak pudełka, z pokrywką lub bez, stosowanych w celu umieszczania w nich żywności, która jest:
a) przeznaczona do bezpośredniego spożycia, na miejscu lub na wynos,
b) zazwyczaj spożywana bezpośrednio z pojemnika oraz
c) gotowa do spożycia bez dalszej obróbki, takiej jak przyrządzanie, gotowanie czy podgrzewanie
– w tym pojemników na żywność typu fast food lub na inne posiłki gotowe do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem
pojemników na napoje, talerzy oraz paczek i owijek zawierających żywność.”

Rozporządzenie określa stawki opłaty corocznej opłacanej przez przedsiębiorców wprowadzających do obrotu produkty SUP wymienione w załączniku nr 9 do ustawy.

„§1. Stawka opłaty na pokrycie kosztów zbierania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym na pokrycie kosztów utworzenia i utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania, a także uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, wynosi:

1) 0,10 zł za 1 kg:
a) pojemników na żywność,
b) paczek i owijek wykonanych z elastycznych materiałów zawierających żywność przeznaczoną do bezpośredniego
spożycia z paczki lub owijki bez żadnej dalszej obróbki,
c) pojemników na napoje o pojemności do trzech litrów,
d) kubków na napoje, w tym ich pokrywek i wieczek,
e) lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w rozumieniu art. 8 pkt 15a lit. a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r.
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2023 r. poz. 1658 i 1852)
– o których mowa w sekcji I załącznika nr 9 do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, zwanej dalej „ustawą”;

2) 0,01 zł za sztukę wyrobów tytoniowych z filtrami zawierającymi tworzywa sztuczne i filtrów zawierających tworzywa
sztuczne sprzedawanych do używania łącznie z wyrobami tytoniowymi, o których mowa w sekcji III załącznika nr 9
do ustawy.

2. Stawka opłaty na pokrycie kosztów uprzątania oraz transportu i przetwarzania odpadów powstałych z produktów
jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych tego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów jednorazowego użytku
z tworzyw sztucznych, które przedsiębiorca wprowadził do obrotu, wynosi 0,01 zł za sztukę:
1) chusteczek nawilżanych,
2) balonów, z wyjątkiem balonów do użytku przemysłowego lub innych profesjonalnych zastosowań, które to balony
nie są rozprowadzane wśród konsumentów
– o których mowa w sekcji II załącznika nr 9 do ustawy.”

Image: Image by Freepik