FAQ

Pytania i odpowiedzi

To zależy. Jeżeli firma wytwarza i przekazuje wyłącznie odpady, które zostały wymienione w rozporządzeniu* zwalniającym z ewidencji to firma nie musi tworzyć dokumentów KPO w BDO.

Jeżeli jednak są to inne rodzaje odpadów lub ich ilość przekracza ilości zwolnione to należy sporządzić Kartę Przekazania Odpadów w BDO.

W przypadku odpadów komunalnych wytwórca nie ma obowiązków w zakresie tworzenia dokumentów w BDO.

*Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002531

Tak. Przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowaniach objęci sią szeregiem obowiązków, które powinni realizować w sposób terminowy. Obowiązki w zakresie opakowań zostały określone w przepisach Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi* i dotyczą wszystkich przedsiębiorców, którzy gospodarują opakowaniami.

Szczególnym przykładem są wprowadzający produkty w opakowaniach. Są to głównie podmioty, które pakują produkt w nowe nieużywane opakowanie i udostępniają je na terenie kraju oraz podmioty, które przywożą produkty zapakowane z zagranicy i udostępniają je na terenie kraju.

Ustawa przewiduje pewne zwolnienia i ułatwienia jednak wymaga terminowych sprawozdań i dotyczy wyłącznie wprowadzania nie więcej niż 1000 kg opakowań w danym roku. Jeżeli podmiot nie składałby sprawozdań terminowo, to zwolnienie nie będzie go obejmowało i będzie musiał zmierzyć się z odpowiedzialnością finansową.

* Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130000888

Tak. Raport KOBiZE jest obowiązkowy i stanowi formalną podstawę do sporządzania sprawozdań z emisji do powietrza składanych do urzędu marszałkowskiego.